مقاله باجگیری عاطفی

باجگیری عاطفی چیست؟ ۹}بازی سه مرحله ایی{
هر وقت احساس می کنید در مقابل فشار های باجگیر در
حا ل غرق شدن هستید این سه مر حله را انجام دهید. قدم اول
در این مر حله باید آمادگی کامل داشته باشید » مکث کنید «
زیرا باجگیر شما را بشدت تحت فشار قرار خواهد داد. اولین
کار این است که به خود فرصت فکر کردن بدهید .

پاسخ دهید