مقاله باجگیری عاطفی

هر وخت احساس می کنید د رمقابل فشارهای باجگیر در حال غرق شدن هستید این سه مرحله را انجام دهید

قدم اول مکث کنید.در این مرحله باید امادگی داشته باشید چون باجگیر به شدت شمارا تحت فشار قرار می دهد.در حال حاضر جوابی ندارم که

به تو بدهم برای فکر کردن احتیاج به زمان دارم .این کار مهم تر ا ز ان است که بخواهم به سرعت در موردش تصمیم بگیرم .در حال حاضر نمی

دانم در مورد خواسته تو چ احساسی دارم.طبیعی است هر چقد خواسته او مهم تر باشد پافشاری او نیز بیشتر خواهد بود

چنانچه تحت فشار قرار گرفتید از او ۲۴ ساعت فرصت بخواهید.

پاسخ دهید