مقاله اختلال اب و الکترولیت

آب ۶۰ تا ۷۰% وزن بدن را تشکیل می دهد.در اقایان ۶۰% در خانمها ۵۰% ود رکودکان ۷۰-۸۰% وزن بدن اب است.

 

نقش اب در ساختار بدن موجودات:

تا ۹۰% از وزن تعداد زیادی از بدن موجودات زنده را آب تشکیل میدهد.

تا ۶۰% وزن بدن انسانها را اب تشکیل می دهد .

تا ۷۰% وزن ماهیچه های انسان را اب تشکیل می دهد.

۷۰%مغز انسان را اب تشکیل می دهد.

تا ۸۰% خون انسان را اب تشکیل می دهد.

و…..

تعدادصفحات:۱۲۴

پاسخ دهید