مقاله پرورش جلبک دریایی

جلبکها جزء ساد هترین گیاهان دارای کلروفیل بشمار م یآیند . جلبکها به زبان لاتین آلگی یا
آلجی ، به معنی علف دریایی نامیده می شوند .از خصوصیات مهم آنها نداشتن ریشه ، ساقه و برگ
است. به چنین ساختار ساد های تال می گویند. سه تفاوت عمده بین جلبکها و گیاهان عالی وجود
دارد. اولا جلبکها فاقد ریشه ، ساقه و برگ هستند. ثانیا در اطراف اندامها یا ساختارهای زایشی
جلبکها یاخته های محافظ وجود ندارد و ثالثا جنین در جلبکها دیده نم یشود.

پاسخ دهید