مقاله معیارها وضوابط احداث فضای سبز شهری

مقاله معیارها وضوابط احداث فضای سبز شهری

که شامل پارکها و گردشگاهها

تاسيسات رفاهي، تجهيزات خدماتي و اداري، وسايل بازي، زمينهاي بازي و ساير امكانات مورد نياز در احداث پاركها

مبلمان شامل :

– نيمكت

– زباله دان

– تابلوهاي راهنما، اطلاعات

– ثبت تقويم و تاريخ، ساعت ، تابلوي تبليغات، تابلوهاي توقف و غيره

– پايه هاي مخصوص روشنايي

– دروازه هاي ورودي و خروجي

– حصار

– مكان پيك نيك

– فضاهاي خصوصي و خلوت

پاسخ دهید