مقاله آناتومی فیزولوژی قلب و عروق

دانلود مقاله آناتومی فیزولوژی قلب و عروق

تعداد صفحات:۲۴۵

قالب:pdf

ﭘﺮﯾﮑﺎرد ﺷﺎﻣﻞ دو ﺟﺪار اﺣﺸﺎﯾﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ۱۰-۲۰  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺟﺪار ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻻﯾﻪ در ﻫﺮ ﺿﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻗﻠﺐ داراي ۴ ﺣﻔﺮه ﮐﻪ دو ﺣﻔﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ دﻫﻠﯿﺰ دوﺣﻔﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻄﻦ ﻧﺎم دارد ﺟﺪارﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺣﻔﺮات راﺳﺖ وﭼﭗ ﺳﭙﺘﻮم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺣﻔﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺮﺧﺮﮔﻬﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎر دﻫﻠﯿﺰﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮن ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﺳﯿﺎﻫﺮﮔﻬﺎ و ذﺧﯿﺮه ﻣﻮﻗﺖ آن ﺑﺮاي…..

پاسخ دهید