مقاله ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی

دانلود مقاله ۱۱ قانون فراموش شده در زندگی

تعداد صفحات:۱۴

قالب:pdf
ﯾﺎزده ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه در زﻧﺪﮔﯽ
اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد از ﻗﺪرت ذﻫﻦ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯿﮕﺬارﻧﺪ ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﯿﺮوي ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي در درون دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ. ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎي اﻃﺮاف ﻧﮕﺎه ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻔﺘﻨﺪ در ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﯽ رﺣﻢ و ﺧﺸﻦ و ﭘﺮ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺑﺒﯿﻨﻢ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازم ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﻢ، ﻗﺪرت واﻗﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ واﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮدش و داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮدش ﭘﯽ ﺑﺮده و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎري از اﻣﻮر را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در واﻗﻊ ﻃﺒﯿﻌﺖ دﻧﯿﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮدش را در دﻧﯿﺎ ﭘﺒﺪا ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.ﺑﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪن اﯾﻦ ﯾﺎزده ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﺑﺎب ﭘﺮاﮐﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺬب را ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن ﻣﯽ آورﯾﺪ. و از ﻟﺤﻈﻪ اي ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ و از آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﺷﺪﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ…

پاسخ دهید