کتاب هنر درمان نامه ای سرگشاده به نسل جدید روان درمانگران و بيمارانشان

هنر درمان نامه ای سرگشاده به نسل جدید روان درمانگران و بیمارانشان

این کتاب همچنین با این عنوان نیز منتشر شده است موهبت روان درمانگری نامه ای سرگشاده به نسل جدید روان درمانگران و بیمارانشان

تالیف :دکتر آروین د. یالوم

ترجمه : دکتر سپیده حبیب

تعداد صفحات : ۱۴۵

قالب : pdf

پاسخ دهید