مقاله پرستاری و مراقبتهای ویژه

بخش اول CCU

سیستم تنفسی شامل سیستم فوقانی و تحتانی است .این سیستم ها باهم مسئول تهویه می باشند.راههای هوایی فوقانی بعد از اینکه

هوای تنفسی را گرم و تصفیه کرد انرا به سیستم تنفسی تحتانی می رساند و در نتیجه در عمل  تبادل گازی دخالت دارد.تبادل گازی شامل

تحویل اکسیژن به بافتها از طریق جریان خون و خارج کردن گازهای اضافی مثل دی اکسید کربن در حین بازدم از ریه هاست.

سیستم تنفسی با سییستم قلبی عروقی مرتبط بوده و مسئولیت تهویه و دیفیوژن را بر عهده دارد در حالی که سیستم قلبی عروقی مسئول

پرفیوژن است.

 

تعدادصفحات:۳۵

پاسخ دهید