دانلود کتاب ﺣﻘﻮق ﺟﺰا اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ۱ ( فصل ﻧﺨﺴﺖ – ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی )

این مجموعه شامل کتاب ﺣﻘﻮق ﺟﺰا اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ۱  ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ- ﮐﻠﯿﺎت ( فصل ﻧﺨﺴﺖ – ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی ) می باشد که در ۲۸ صفحه pdf قابل دریافت می باشد.

پاسخ دهید