مقاله پرستاری بخش مراقبتهای ویژه

آناتومی و فیزیولوژی سیستم تنفسی:
سیستم تنفسی شامل سیستم فوقانی و تحتانی است. این سیستم ها با هم مسئول تهویه می باشند. راه های هوایی
فوقانی بعد از اینکه هوای تنفسی را گرم و تصفیه کرد، آنرا به سیستم تنفسی تحتانی ) ریه ها( می رساند و در نتیجه
در عمل تبادل گازی دخالت دارد. تبادل گازی شامل تحویل اکسیژن به بافت ها از طریق جریان خون و خارج کردن
گازهای اضافی مثل دی اکسید کربن در حین بازدم از ریه هاست. سیستم تنفسی با سیستم قلبی-عروقی مرتبط بوده
و مسئولیت تهویه و دیفیوژن )نشت گاز از یک محیط پر تراکم به طرف محیط کم تراکم(را بر عهده دارد، در حالی
که سیستم قلبی-عروقی مسئول پرفیوژن است.

این مقاله در ۳۵ صفحه می باد.

پاسخ دهید