مقاله استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های LTE

ترجمه مقاله “استفاده از BS های متحرک جهت بهبود عدالت ترافیک در شبکه های  LTE”   در فایل زیر موجود می باشد. این ترجمه به صورت مفهومی می باشد. ممکن است قسمت هایی از مقاله اصلی به صورت لغت به لغت ترجمه نشده باشد. در مقاله انگلیسی مفاهیم و موارد مهم هایلایت شده است.

Abstract— The incredible increase in wireless data traffic makes it crucial to search for approaches to further improv  spectrally efficient systems such as LTE networks in low bands using advanced spectral efficiency techniques. Limitations on hardware implementation and channel conditions, as well as the
increase in system complexity due to the use of advanced techniques, may lead to limits on the viability of such approaches. To solve the problem of growing usage of wireless data, capacity
enhancement approaches are considered, such as moving up in frequency into the unused spectrum in which huge bandwidths are available. Comparing with approaches that rely on the use of
highly complex techniques, moving up frequency may be a promising approach to guaranteeing the fairness of traffic and achieving high data rates. A capacity enhancement approach to….

بخش کوچکی از ترجمه مقاله به صورت زیر است.

 
در سال های اخیر رشد بی سابقه ای در ترافیک داده ای بی سیم داشته ایم، ازینرو روش های کارآمدی برای بهبود

سیستم های طیفی مانند شبکه های LTE که از باندهای کم استفاده می کنند، نیاز است. ترافیک داده ای شبکه های

سلولی نرخ نمایی دارد. برای مقاله با این مشکل افزایش داده های بی سیم، روش های بهبود ظرفیت پیشنهاد میشوند.

راه حل :۱ افزایش چگالی نودها با استفاده از نودهای توان بالای ماکرو ( مثل macrocell ها) یکی از راه حل ها برای مقابله با مشکلات ظرفیت  و پوشش مطرح شده است.

خرید مقاله انگلیسی از لینک زیر:

خرید ترجمه فارسی مقاله از لینک زیر:

 

پاسخ دهید